Informacja rodo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Kajima Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-697; AL. Jerozolimskie 65/79 (dalej „Administrator” lub „Kajima”). We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się z nami kontaktować na adres email: kontakt@kajimaeurope.com, telefonicznie pod numerem +48 22 630 75 20 lub pisząc na wskazany powyżej adres.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  – zawarcia oraz prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z umowy w tym realizacja inwestycji, postępowań przetargowych i ofertowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO.
  – dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki, polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  – kontaktu i przekazania informacji marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 4. Pana/Pani dane osobowe możemy otrzymać od innych podmiotów, np. dane kontaktowe pracowników podwykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym, ofertowym, czy w realizacji określonej umowy (w tym ramach otrzymanej dokumentacji związanej z danym projektem).
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są pracownicy spółki w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia. W zależności od realizowanego celu dane osobowe mogą być przekazywane inwestorom, klientom lub podwykonawcom, zarówno na etapie postępowania przetargowego, jak i później, na etapie realizacji inwestycji. Państwa dane osobowe przekazujemy także podmiotom wykonującym usługi np. pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, IT, wyłącznie jeśli jest to niezbędne dla realizowania określonych powyżej celów.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.