Informacja RODO

Informacje dla właścicieli danych osobowych przetwarzanych przez Kajima Poland sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
Kajima Poland sp. z o.o. jak każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą przetwarza dane osobowe osób fizycznych, w szczególności swoich kontrahentów, pracowników i klientów. Wdrożone w naszej Spółce regulacje i wysoka świadomość prawna pracowników, pozwalają na zachowanie obowiązujących standardów w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych i realizowanie uprawnień ich właścicieli.
W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), dzięki czemu zwiększył się realny wpływ osób prywatnych na przetwarzanie ich danych osobowych.
Realizując określony w RODO obowiązek informujemy, że administratorem danych osobowych w zakresie określonym poniżej jest Kajima Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-697; AL. Jerozolimskie 65/79 (dalej „Administrator” lub „Kajima”).
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się z nami kontaktować na adres email: kontakt@kajimaeurope.com, telefonicznie pod numerem +48 22 630 75 20 lub pisząc na wskazany powyżej adres.
Prosimy o zapoznaje się z poniższą informacją dotyczącą sposobu gromadzenia przez Kajima danych osobowych, podstaw i celów ich przetwarzania, a także uprawnień, z jakich mogą korzystać ich właściciele. W razie jakichkolwiek pytań odnoszących się do kwestii przetwarzania danych osobowych zapraszamy do kontaktu.

Zbieranie danych osobowych

Kajima Poland sp. z o.o. gromadzi dane osób fizycznych w związku z współpracą z innymi podmiotami, mieszczącą się w zakresie działalności gospodarczej spółki. W przeważającej części dane osobowe są przekazywane do Kajima bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą. Zdarza się, że dane te otrzymujemy również od innych podmiotów, np. dane kontaktowe pracowników podwykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym, ofertowym, czy w realizacji określonej umowy (w tym ramach otrzymanej dokumentacji związanej z danym projektem).

Podstawa prawna przetwarzania

Kajima Poland sp. z o.o. zbiera i przetwarza dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne:
– dobrowolna zgoda
– fakt wykonywania umowy
– realizowanie obowiązków prawnych
– realizowanie prawnie uzasadnionych interesów spółki, co obejmuje w szczególności działania marketingowe spółki, dochodzenie roszczeń, obsługę prawną

Cele przetwarzania danych osobowych

Kajima Poland sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w następujących celach:
– realizacja inwestycji, postępowań przetargowych i ofertowych;
– współpraca biznesowa, w tym utrzymywanie relacji biznesowych;
– bieżące prowadzenie spraw spółki,
– wykonywanie obowiązków prawnych, w szczególności z zakresu BHP, prawa pracy, prawa budowlanego

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w Kajima są przede wszystkim upoważnieni pracownicy spółki. W zależności od realizowanego celu dane osobowe mogą być przekazywane inwestorom, klientom lub podwykonawcom, zarówno na etapie postępowania przetargowego, jak i później, na etapie realizacji inwestycji. Państwa dane osobowe przekazujemy także podmiotom wykonującym usługi np. pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, IT, wyłącznie jeśli jest to niezbędne dla realizowania określonych powyżej celów.
Kajima Poland sp. z o.o. nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych.

Uprawnienia podmiotów danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Powyższe uprawnienia można realizować w siedzibie Kajima Poland sp. z o.o.